Menu

Widmann sportwinkel

Contact

Privacybeleid

Disclaimer

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid schuld. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Om deze reden distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn gewijzigd sinds de link werd gecreëerd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle binnen het Internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffende geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.

5. Privacybeleid
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

6. Contact met ons
Als u contact met ons opneemt via een formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

7. Opslag van gegevens
Wij wijzen erop dat ten behoeve van de vereenvoudigde aankoopprocedure en voor de latere contractafwikkeling van de Webwinkelier in het kader van Cookies de IP-gegevens van de eigenaar van de aansluiting worden opgeslagen, net als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer, alsmede verdere door de ontvanger van de factuur aangegeven gegevens.

Daarnaast worden persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, enz.) van de afnemer van de dienst opgeslagen met het oog op de afwikkeling van het contract. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract met u sluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de doorgifte van creditcardgegevens aan de verwerkende bankinstellingen/betalingsdienstverleners ten behoeve van de afschrijving van het aankoopbedrag, alsmede aan onze belastingadviseur voor het nakomen van onze fiscale verplichtingen en aan dataserviceproviders die instaan voor de werking van onze database, ons IT- en nieuwsbriefsysteem. Wij hebben met hen een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten in overeenstemming met art. 28 van de DSGVO.

Na annulering van het aankoopproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Ingeval een contract wordt gesloten, worden alle gegevens van de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (7 jaar).

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede Art 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de DSGVO.

8. Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies of opslag. Dit zijn stukjes informatie die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade.

Wij gebruiken deze gegevens om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Sommige blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

9. Social Media
Op onze website zijn plug-ins voor sociale media geïntegreerd, bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Gegevens kunnen hierdoor aan derden worden doorgegeven. Wij hebben geen invloed op cookies die door Facebook, Twitter, etc. worden geplaatst, noch hebben wij toegang tot deze cookies.

10. Webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

layers